โครงการออกแบบสื่อสารคดีภาพยนตร์สร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมอัตล

โครงการ 9

โครงการออกแบบสื่อ สารคดี และภาพยนตร์สร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์ชาติ : คอลัมน์ ดีไซน์นิวส์

ข่าวออกแบบ โครงการนี้เป็นการออกแบบ และผลิตสื่อต่างๆ ที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี สาระแห่งบุคคลในประวัติศาสตร์ เนื้อหาทางโบราณคดีเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่อธิบายยาก หลายอย่างโดนเก็บทับถม สะสมเป็นพันปี บางอย่างเข้าใจผิดเพี้ยนไปบ้างก็เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวต่างๆในชุมชน อันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรรู้ถิ่นฐานที่เกิดของเราเอง แต่ในปัจจุบันมีใครบ้างที่รับรู้และเข้าใจ เราลืมรากเหง้าและลืมภูมิหลังก็เท่ากับว่าเราขาดฐานแข็งแกร่งที่มุ่งสู่อนาคต โครงการนี้จึงจุดประกายให้เกิดพลังในการถ่ายทอดสื่อใหม่ๆ เพื่อการรับรู้เข้าใจทั้งคนในชาติด้วยกันเอง ทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ง่าย สวย น่าสนใจ

โครงการ 9

จุดประสงค์โครงการมีดังนี้ครับ

ข่าวออแบบ 1. สร้างเสริมอัตลักษณ์ชาติด้วยการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้คนไทยเยาวชนไทยและนานาอารยะประเทศได้รับรู้ตระหนัก ซาบซึ้งถึงมรดกที่งดงามของชาติ 2. เผยแพร่แง่มุมประวัติศาสตร์ที่เคยฝังกลบอยู่ในดิน และห้องสมุดที่ยากต่อการค้นหาสู่การพัฒนารูปแบบการนำเสนอแนวใหม่ที่ง่ายต่อการรับรู้ ประหยัดเวลา มีความงดงาม และทันสมัยโดยมีพื้นฐานอัตลักษณ์ไทย 3. ผลิตเผยแพร่อัตชีวประวัติของคนที่มีคุณต่อแผ่นดินโดยคัดเลือก และเก็บรวบรวมเพื่อสานต่อการค้นคว้าในอนาคต อีกทั้งนำแนวทางด้านศิลปะและการออกแบบไปดำเนินการให้เกิดความงดงาม รับรู้ง่ายไม่น่าเบื่อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยรุ่นต่อรุ่นอันมีผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคนไทยรุ่นใหม่ 4. เป็นการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ที่มีเครื่องมือสื่อใหม่ในการอธิบายองค์ความรู้ต่างๆที่อธิบายยากในทางประวัติศาสตร์ในทางวรรณกรรม ในทางโบราณคดี และความเข้าใจในปรัชญาที่ลึกซึ้งให้ง่ายต่อการรับรู้ด้วยการออกแบบสื่อสิ่งแนวใหม่ให้อธิบายง่าย น่าฟังและน่าดูเผยแพร่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตลอดจนสื่อต่างๆ ทั้งโครงการหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 5. เผยแพร่สู่นานาอารยะประเทศเพื่อความมั่นใจในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนก่อเกิดแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกว่าไทยและอาเซียนยิ่งใหญ่เกรียงไกรและมีความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมมากเพียงใด 6. ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มเติมเนื้อหาในสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ที่สามารถนำเรื่องดีๆ มานำเสนอสร้างเสริมความรักชาติหวงแหนแผ่นดินเข้าใจวิถีแห่งแผ่นดินเกินจนสามารถปกป้องชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปได้ นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ในวิถีชุมชน วัฒนธรรม ศิลปะประเพณีในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่นการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเพลงกล่อมไทย การออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่องความเข้าใจในการเคลื่อนขยายของมานุษยวิทยาของชุมชนหนึ่งการออกแบบสารคดีในการอธิบายเรื่องยากๆให้ง่ายต่อการเข้าใจเช่น สารคดีการค้นพบคนโบราณในยุคสมัยพิมายทวาราวดีด้วยแอนิเมชั่นแนวใหม่ การออกแบบภาพยนตร์การเดินทัพของพระนเรศวรในการชนะศึกสงครามกับพม่ารามัญ การอธิบาย ประติมากรรม สัมฤทธิ์ยุคโบราณว่ามีที่มาจากอิทธิพลใดบ้างมีลักษณะเฉพาะอย่างไร ในยุคเวลานั้นสามารถเป็นส่วนสำคัญในการอ้างอิงเพื่อต่อยอดความรู้ต่อไป และเป็นความรู้จากอดีตที่สามารถปรับใช้ในอนาคตต่อไป โครงการทั้งหมดจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำข่าวออกแบบ  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : การออกแบบเรขภาพข่าวสำหรับการสื่อสารสาธารณสุขในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร